منواصلی

استریليزاسيون مرکزی (CSSD)

مسئول بخش : ابوالفضل قائمي فر

 

استریليزاسيون مرکزی در  طبقه  منفي يك  بیمارستان قرار دارد  و با 4 نفر نیروی انسانی  درحال ارائه خدمات زیر به بیمارستان می باشد:

  • استریل کردن پگ جنرال و پگ گان، ست عمل و سایر ست ها از قبیل ست زایمان و ست سنداژ
  • آماده کردن وسایل ست های فوق وبسته بندی کردن آنها و تست گذاری بسته های فوق
  • بسته بندی کردن گاز عمل، گاز ساده، ولنگاز  واستریل کردن آنها
  • آماده کردن وسایل تک پیچ از قبیل شان وگان وغیره .
  • بسته بندی  و استریل کردن پگ پانسمان
  • استریل کردن وسایل مصرف در بخشها از قبیل ستهای بخیه
  • تامین وسایل استریل بخشها از قبیل گاز ساده استریل وسایل تک پیچ و غیره.

شماره تماس : داخلي 124