منواصلی

واحد كنترل عفونت

مسئول واحد : خانم موسوی زاده

واحد كنترل عفونت در طبقه چهارم بيمارستان قرار دارد.

هدف از تشكيل واحد كنترل عفونت :

    شناسايي موارد عفونت بيمارستاني بر اساس تعاريف استاندارد NNIS براي چهار عفونت شايع و گزارش منظم آنها با  فرم هاي مربوط به مركز بهداشت شهرستان .

    برنامه هاي آموزشي براي بيماران و همراهان آنها در زمينه هاي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني از طريق توزيع پمفلت ، پوستر و ارائه آموزش هاي چهره به چهره .

    بيماريابي با استفاده از فرم مخصوص و پس از تشخيص و تعيين كد بيماري فرم شماره يك را تكميل و ارائه به كميته كنترل عفونت بيمارستان

    آموزش و توجيه سرپرستاران بخشها و سوپروايزر آزمايشگاه براي گزارش موارد مشكوك به عفونت بيمارستاني به تيم كنترل عفونت .

    همكاري و مشاركت با كارشناس بهداشت محيط و كميته كنترل عفونت بيمارستان و شهرستان براي انجام بازديدهاي نظارتي و ارزيابي .

    ارائه پيشنهادات اصلاحي براي پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني به كميته كنترل عفونت بيمارستان .

    كمك به ارزيابي فعاليت هاي بخش هاي بيمارستان در زمينه اقدامات پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني بر اساس چك ليست هاي نظارت و ارزشيابي يكسان مصوب كميته كشوري

    پيگيري انجام اقدامات لازم پس از آسيب هاي ناشي از اجسام تيز و برنده آلوده در كادر بهداشتي .