منواصلی

دفتر پرستاري

مترون /مدير دفتر پرستاري : فرشته اخگر 

اين واحد در طبقه 4 بيمارستان مي باشد . در حال حاضر با تعداد سه سوپروايزر و يك منشي به فعاليت مي پردازد .

سوپروايز كنترل عفونت: 

سوپروايز آموزشي : فريبا بابادي نيا

سوپروايزر باليني :

                ابوالفضل قائمي فر

                ثريا حقي

                زینب محمدی 

شماره تماس : مستقيم  66376767

داخلي 211

 

مختصری از فعالیت  دفتر پرستاری :

     برنامه ریزی در زمینه های ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیت های ارائه خدمات
     برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون
      برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت

     بکار گیری نیروی انسانی براساس توانایی افراد در شیفت های مختلف
     شناخت منابع عفونت بیمارستانی
     تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم معاینات دوره ای و واکسناسیون کارکنان
     بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستان و کشف موارد عفونت بیمارستانی
     تهیه و تدوین دستورالعمل کنترل عفونت بیمارستانی
     تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها
     نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی
     نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ی ارائه خدمات پرستاری و مامایی مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزار مناسب
     بازدید مستمر از واحدهای مرتبط و ارائه گزارش به مافوق
     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی کارکنان
     اجرای برنامه ها و برگزاری کلاسها و دوره ها ی آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها
     همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و مربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش
     سازماندهی ،توسعه ،هماهنگی و ارتقاء کیفیت برنامه آموزش سلامت به مددجو
     هدایت اجرایی خدمات آموزش آموزش سلامت به مددجو
     شناسایی نیازهای آموزشی بیماران توسط گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن
     فراهم کردن ابزارها و رسانه های آموزشی برای بیماران