منواصلی

مدیریت مالی

مدیر مالی: جواد خوردار

 این واحد که در در طبقه 4واقع می باشد در حال حاضر به ارائه خدمات زير مي پردازد :

-          حسابداری شامل :اعتبارات، صدور چک، حقوق و دستمزد(جاری و سنواتی)، رسیدگی به اسناد و بایگانی اسناد

-          خدمات پرسنلی شامل: صدور معرفی نامه به بانک ها و سوابق بیمه پرسنل

-          درآمد شامل : صندوق، ترخیص، ارسال اسناد به بیمه و تنظیم کارانه پزشکان

-          اموال : صورت برداری اموال و تنظیم صورت تحویل برای هر اتاق، تخصیص پلاک و نصب آن به اموال غیر مصرفی،کنترل موجودی اموال هر شش ماه، نظارت بر امر جابه جایی اموال و تهیه لیست اموال جهت ارسال به اداره اموال و ...

تلفن تماس: داخلي 224