منواصلی

مدارک پزشکی(مدیریت اطلاعات سلامت )

مسئول واحد : مرضيه گلرخي

این واحد که در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه منفی یک واقع می باشد .

بخش مدارك پزشكي با هدف ارائه خدمات به بيماران، پزشكان، مديران بيمارستانها و ارائه خدمات و حفظ مطلوب كيفيت خدمات درماني و بهداشتي و حقوق بيماران و رعايت استانداردها با اهداف اختصاصي زير از مهمترين بخشهاي بيمارستاني بشمار مي آيد:

-       ايجاد يك سيستم كارآمد براي نگهداري پرونده كامل بيماران.

-       داشتن آمار عمليات تشخيصي و باليني انجام شده و تجزيه و تحليل و تفسير آنها.

-       گردآوري اطلاعات علمي از پرونده ها و گزارش پزشكي آنها.

-       تهيه و نگهداري اندكس هاي بيماران به منظور يافتن پرونده هاي پزشكي در مراجعات مكرر.

-       تهيه و نگهداري اندكس هاي جراحي و بيماري ها به منظور كمك در امر تحقيقات و پژوهش.

-       تهيه خلاصه پرونده پزشكي به منظور كمك به مراجع قانوني در امر صدور احكام.

-       ارزشيابي خدمات ارائه شده به بيمار توسط بيمارستان.

-       كمك به امر تصميم گيري مديريت بيمارستان در توسعه امكانات و تجهيزات بخشها و ...

 

تلفن تماس: داخلي 121