منواصلی

تغذیه و رژیم درمانی

 

مسئول واحد :  رعنا انصاري

 

این واحد که در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه 4واقع می باشد در حال حاضر به ارائه خدمات مربوطه می پردازند.

مختصری از فعالیت واحد مربوطه :

 • کسب خط مشی کلی در زمینه امور تغذیه از سرپرست مربوطه.
 • نظارت بر اجرای ضوابط و مقررات مصوب بیمارستان در مورد تغذیه بیماران و سایر پرسنل.
 • ارائه طرح و برنامه ریزی هایی به منظور پیشرفت امور تغذیه .
 • نظارت بر اجرای برنا مه های  غذایی با توجه به رژیم های بیماران.
 • ایجاد استانداردهای غذایی برای بیماران و پرسنل.
 • نظارت بر برآورد مواد غذایی و وسائل مورد نیاز و تهیه آمارهای لازم در این زمینه.
 • نظارت بر تمام مراحل خرید ، تحویل مواد اولیه به انبار و آشپزخانه .
 • تهیه و تنظیم لیست بیماران و رژیم های  خاص با توجه به پرونده بیماران.
 • تنظیم برنامه رژیم غذایی برای بیماران  بستری  طبق دستور پزشک.
 • نظارت در تهیه و توزیع غذا به بیماران و پرسنل .
 • پیشنهاد انجام آزمایشات لازم از مواد غذایی خام و پخته.
 • نظارت در امر بهداشت و نظافت کلیه قسمتها.
 • تهیه گزارش از فعالیتها ، پیشرفتها ، مشکلات جهت سرپرست مربوطه.

 

شماره تماس: داخلي 227