منواصلی

تجهیزات پزشکی

 

مسئول واحد : مهندس عليرضا هوشنگي

این واحد که در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه 4 واقع می باشد در حال حاضر با یک کارشناس تجهیزات پزشکی به ارائه خدمات مربوطه می پردازد.

 

مختصری از فعالیت واحد مربوطه :

 • رسیدگی و پیگیری امور مربوط به خرید تجهیزات پزشکی
 • رسیدگی و پیگیری امور مربوط به تعمیرات تجهیزات پزشکی
 • انجام بازدیدهای دوره ای از بخش ها برحسب ضرورت و حساسیت بخش
 • پیگیری و انجام کالیبراسیون های دوره ای بر حسب نوع و کاربری دستگاه
 • جمع آوری و نگهداری سوابق مربوط به خرید، تعمیر، کالیبراسیون و کنترل کیفی انجام گرفته تجهیزات پزشکی در طول سال
 • بررسی و تایید فاکتور های خرید و تعمیر تجهیزات پزشکی
 • ارسال درخواست تعمیر به شرکت ها
 • ارسال درخواست جهت پیش فاکتور خرید دستگاه یا قطعات جانبی
 • پاسخ گویی به بخشها جهت پیگیری تعمیرات خرید
 • نظارت بر تعمیرات انجام شده توسط شرکت ها در بیمارستان
 • انجام امور مربوط به شناسنامه تجهیزات پزشکی و به روز رسانی و گزارش گیری روزانه

 

شماره تماس: داخلي 283