منواصلی

واحد تأسيسات

مسئول واحد : مهندس ميلاد الياسي

واحد تأسيسات در طبقه 1- در ضلع شرقي بيمارستان واقع شده است .

 

شماره تماس : داخلي 117-202