منواصلی

بهداشت محیط

 مسئول واحد: مهندس مريم مرتضايي

واحد بهداشت محیط در حال حاضر با یک کارشناس بهداشت محیط مشغول به فعالیت می باشد. این واحد در راهروی اصلی بیمارستان در طبقه 4واقع می باشد.

 

شماره تماس: داخلي 219