منواصلی

بهداشت حرفه ای

مسئول واحد: مهندس زهرا اميني

این واحد در راهرو اصلی بیمارستان در طبقه 4 واقع می باشد و در حال حاضر با یک کارشناس بهداشت حرفه ای به ارائه خدمات مربوطه می پردازد.

معرفي واحد بهداشت حرفه‌اي و ايمني كار

انسانها بنا به گونه‌اي كه كارو پيشه‌اي كه در زندگي بر‌مي‌گزينند، با برخي از عوامل زيان ‌آور در تماس خواهند بود به گونه‌اي كه اگر عوامل زیان آور از حد مجاز فزوني گيرد، قادر هستند آسيب‌ هاي شغلي را سبب شده و از توانمندي نيروي كار بكاهند. براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي و ايمني كار راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور براين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي و ايمني كار بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و ... در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد .

شماره تماس: داخلي 219