منواصلی

معرفي واحد

مدير بهبود كيفيت : دکتر ناهيد محتشم

اين واحد از ابتداي سال 1391 با فعاليت در زمینه حاكميت باليني و اعتبار بخشي زير نظر مستقيم مدير عامل بيمارستان شروع به كار نموده است .

اين واحد در طبقه 4 در قسمت اداري قرار دارد .

 

شماره تلفن تماس  66832495

داخلي 215