منواصلی

مختصری از فعالیت واحد بهبود کیفیت:

 

 • تهیه و تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
 • تهیه برنامه  عملیاتی سالیانه
 • برنامه ریزی جامع جهت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان
 • پایش چگونگی پیشرفت استقرار نظام اعتبار بخشی در بیمارستان
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت در سازمان و پایش شاخص های کیفی مرتبط
 • تهيه و تدوين شاخص هاي  مورد نیاز مسئولان بيمارستان
 • ارتباط مستمر با مسئولان  بيمارستان در جهت رفع مشكلات
 • تهيه وتدوين دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مرتبط
 • جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل آماري نسبت به فعاليتهاي مربوطه
 • ارائه الگوي استاندارد در بخش جذب نيروي انساني، فضاي فيزيكي مناسب و فرآيندهاي كاري
 • ایجاد هماهنگی بین بخشی
 • تقویت مدیریت مشارکتی با استفاده از نظرات كارشناسي علمي و كاربردي با مشاركت مديران بيمارستان
 • نظارت بر تشکیل منظم و مستمر کمیته های بیمارستانی
 • بررسی پیشنهادات ارائه شده از طرف پرسنل
 • بررسی و تدوین راهکارهای افزایش درآمد
 • بررسی و تدوین راهکارهای کاهش هزینه
 • پایش مستمر فعالیت ها
 • نظارت و ارزيابي عملكرد واحدها در زمينه مديريت بحران و حوادث غيرمترقبه
 • شرکت در جلسات و کنفرانسهای  مرتبط