منواصلی

دفتر بهبود كيفيت

دفتر بهبود كيفيت بر حسب دستور معاونت از بهار سال 1391 در بيمارستان اقبال تحت نظارت مستقيم مدير عامل بيمارستان در قسمت اداري شروع به فعاليت كرده است.

دفتر بهبود كيفيت بطور كلي در دو زمينه حاكميت باليني و استانداردهاي اعتبار بخشي فعاليت مي كند و مسئوليت آن شناسايي مطلوب مدل هاي كيفي جهت ارتقاء سطح كيفي خدمات در واحدهاي مختلف بيمارستان مي باشد . بدين منظور ضمن پياده سازي سيستم هاي مديريت كيفيت در بيمارستان و پايش شاخص هاي كيفي مرتبط طبق استانداردهاي اعتبار بخشي ، ميزان دستيابي بر اهداف سازماني را اندازه گيري مي نمايد. برنامه ريزي استراتژيك و بهبود كيفيت بيمارستان در اين واحد به همكاري واحدهاي ديگر تهيه و اجرا و ارزيابي مي گردد. همكاري نزديك مديران ارشد بيمارستان با اين واحد ضامن موفقيت در آن مي باشد .

دفتر بهبود كيفيت در قسمت اداري واقع در طبقه چهارم بيمارستان واقع شده است .

 طي ساليان اخير متوليان نظام سلامت در كشورهاي مختلف جهان به منظور افزايش كيفيت و ايمني خدمات درماني و مديريت بهينه آنها ، روش هاي متعددي را بكار گرفته اند كه در يك نگاه كلي مي توان آنها را در هر دو گروه اصلي مورد بررسي قرار داد.

1-مدل هايي كه با ارزيابي خارج سازماني مبتني بر كيفيت ، تعهد سازمان را به ارتقاي كيفيت افزايش مي دهند كه همان اعتبار بخشي است .

2-شيوه هايي كه به مديريت كيفيت در سازمان كمك مي كننند كه همان حاكميت باليني است .

اعتبار بخشي و حاكميت باليني از جايگاه ويژه اي در بخش سلامت برخوردار هستند چرا كه توسط صاحب نظران عرصه سلامت و بر اساس نيازهاي خاص اين بخش طراحي شده اند و از اين رو به مقوله ايمني و بيمار محوري در كنار ارتقاي كيفيت خدمات ، توجه ويژه اي داشته و هر دو به تعهد سازمان واحدهاي استانداردهاي عالي خدمت تآكيد مي كنند .

مدل اعتبار بخشي به عنوان يكي از معتبرترين مدل هاي ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني با برخورداري از مقبوليت جهاني روز افزون در بخش سلامت ، هماهنگ با ساير اولويت هاي وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي همچون حاكميت باليني ، ايمني بيمار و منشور حقوق بيمار ، راهي نو جهت كسب اطمينان از عملكرد سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوي دست اندركاران دوره قرار داده است و اجراي آن براي بيمارستان الزامي است . به عبارت ديگر ، اعتبار بخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرآيندهاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامدهاي سلامت به عنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند ، جهت تأمين ايمني بيمار ، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان ، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزه مراقبتي ياري مي نمايد

از اين رو بيمارستان اقبال با بهره گيري هماهنگ و همزمان از هر دو مدل مذكور، سعي دارد تا از يك سو به توانمندي سازمان جهت ارائه خدمات ايمني ، كيفي مبتني بر شواهد علمي روز و شرايط بومي كشور بيفزايد و از طرف ديگر از طريق همكاري با ارزيابي هاي خارج سازماني بر اساس استانداردهاي شفاف و همسو ، بر تعهد و پاسخگويي مذكور تأكيد مي نمايد.

اميد است با ياري خداوند متعال و با اهتمام مسئولين محترم در زمينه اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستان كه كوتاه ترين زمان ممكن موجبات ارتقاي سطح كيفي و اعتبار بخش ي و ايمني خدمات سلامت در بيمارستان اقبال فراهم آيد.