منواصلی

داروخانه

 

مسئول فنی واحد : دكتر مرتضایی فر 

 

این واحد که در طبقه همكف بیمارستان می باشد در حال حاضر به ارائه خدمات زیر می پردازد:

1- کنترل نسخ بیماران بستری ارسالی از سوی بخشها

2- آماده نمودن داروها و وسایل بخشهای بستری بر اساس نسخ کنترل شده آنها

3- نظارت بر تحویل دارو و وسایل تحویلی به سر پرستار بخش

4- کنترل چیدمان وتاریخ و تعداد دارو و وسایل موجود در داروخانه به صورت هفتگی

5- پاسخ گویی و راهنمایی بخش ها و مراجعین سرپایی در زمینه دارو و تجهیزات

6- درخواست دارو بر اساس  مقدار مصرفی  از انبار و سفارش مجدد به پخشهای داروئی

7- درخواست مواد مخدر

8- تحویل مواد مخدر به دفتر پرستاري و نظارت بر مصرف آنها

9-داروهاي سايتوتك 

 

ساعت کار :همه روزه ساعت 16- 8  و در ايام تعطيل ساعت 13-8 مي باشد.

تلفن تماس: داخلي 139