منواصلی

واحد سنجش تراکم استخوان

        رئیس بخش : دكتر محمدرضا مقيمي

       بخش در حال حاضر با تعداد  يك نفر تكنسين در حال فعالیت میباشد. این بخش در زیرزمین ساختمان واقع است 

        ساعت کار و نحوه پذیرش: همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 16-9 با در دست داشتن نسخه پزشك متخصص انجام مي شود.

شماره تماس  : داخلي 123