منواصلی

رئیس بخش : دکتر فرجادی 

سرپرستار بخش : مونا صادقی

NICU (بخش مراقبت ویژه نوزادان ) در طبقه دوم بیمارستان جنب راه پله واقع شده است .

داخلی : 177-178