منواصلی

بخش : سی سی یو

رئیس بخش  :  دکترعادل جوهري مقدم

سرپرستار بخش: نرگس بابادي نيا

این بخش در طبقه  اول ساختمان واقع شده است. وشامل یک سالن 5تخته و 4 تخت Post CCU می باشد.

ایستگاه پرستاری مجهز به 2 مانیتور مرکزی ویک مانیتور جهت اتصال به سیستم HIS می باشد.

شماره تماس   : داخلی 144-145