منواصلی

بخش جراحي جنرال

رئيس بخش : دكتر نادعلی

سرپرستار : سيمين محسن زاده

بخش جراحي – جنرال در قسمت غربي بيمارستان طبقه سوم بالاي بخش زنان و نوزادان قرار دارد.

در اين بخش جراحي زنان شامل : هيستركتومي ، APR، ميومكتومي ، كيست تخمدان، جراحي هاي ارتوپدي و جراحي هاي ارولوژي

جراحي هاي زيبايي : ابدومينوپلاستي ، رينوپلاستي توسط جراحان با سابقه و مجرب انجام مي شود .

در اين بخش بيماران داخلي نيز بستري مي شوند.

شماره تماس : داخلي 193-194