منواصلی

بخش زنان

رئيس بخش : دكتر سيد علي حسيني 

سرپرستار بخش : زهرا كريميان

بخش زنان در طبقه دوم در قسمت غربي بيمارستان جنب بخش نوزادان واقع شده است . در اين بخش مواردي مانند سزارين – زايمان طبيعي – مادران باردار بالاي 32 هفته كه مشكل ديابت – فشار خون وخونريزي واژينال دارد بستري مي شوند حداكثر زمان بستري بيماران اين بخش بين 24 تا 48 ساعت مي باشد.

شماره تماس : داخلي 151-152