منواصلی

بلوك زايمان

رئيس بخش : دكتر سيد علي حسيني 

مسئول بخش : مژده نادرپور

بلوك زايمان در طبقه اول در ضلع جنوب غربي بيمارستان واقع مي باشد.

در اين بخش خدمات زير ارائه مي گردد:

          v  زايمان به صورت طبيعي

          v   ارائه خدمات به مادران در وضعيت اورژانس بارداري پس از زايمان

          v  كنترل مادران باردار

          v   آموزش شيردهي مادران باردار و پس از زايمان

          v   آماده سازي مادران باردار جهت اتاق عمل براي انجام سزارين با توجه به انديكاسيون سزارين

          v    آماده سازي و حمايت مادران در حين زايمان طبيعي

          v    كنترل مادر در حين زايمان

          v    كنترل مادر پس از زايمان

          v    كنترل مادر پس از زايمان در طي دو ساعت

          v    انجام شيردهي توسط مادر بلافاصله پس از زايمان

          v   كمك به هم آغوشي مادر و نوزاد

          v   زايمان بدون درد 

 

شماره تماس : داخلي 148-168