منواصلی

 

اورژانس

رئيس بخش : دكتر حميد شفيع نيا

سرپرستار : مرضیه فاطمی

اورژانس بيمارستان به صورت شبانه روزي نسبت به ارائه خدمات درماني جهت بيماران اورژانسي فعاليت مي نمايد. علاوه بر فعاليت شبانه روزي اين بخش ، ساير امكانات و تجهيزات بيمارستان نيز به صورت آماده به خدمت در مواقع لزوم پشتيباني از اورژانس را عهده دار        مي شوند.

بازسازي اورژانس در بهار 1392 با توجه به نياز بخش و مراجعين انجام شده است .

پزشك عمومي اورژانس در تمام ساعات شبانه روز به صورت مقيم مي باشد.

شايان ذكر است بيمارستان اصولي را به خود مستلزم می داند كه ثمره آن ارائه خدمت دقيق ، سريع ، صحيح و با حفظ شئونات انساني مي باشد و عليرغم خصوصي بودن اين بيمارستان ملاك به كارگيري نيروي انساني تخصصي و تجهيزات در بخش اورژانس دستيابي به بهترين و مناسب ترين سطح خدمات بوده است نه حصول سودهي

شماره تماس :66832495

داخلي :131

تریاژ : 132