منواصلی

بیماران گرامی

خواهشمنداست درطول  زمان بستری دربیمارستان توصیه های زیر را به دقت رعایت نمائید.

 • · دفترچه بیمه خود را درطول بستری نزد خود نگه دارید.به تاریخ اعتباردفترچه، تعداد کافی برگه های سفید یا قدیمی بودن عکس دفترچه توجه نموده ودرصورت نیازهرچه سریعترنسبت به تعویض دفترچه،تاریخ تمدیداعتبار،الصاق عکس جدید ویا اخذ استعلام از واحدهای بیمه شهرستان محل سکونت اقدام فرمائید.
 • · تمامی سوابق پزشکیازقبیل خلاصه پرونده قبلی، نوارقلب، آزمایشات و...را نزد خود نگاه دارید و درصورت نیازبه رویت پزشک معالج و پرستار مسئول خود برسانید.
  • · درصورت نیازهرگونه کمک حضوری، اززنگ احضار پرستار که درکنار تخت شما نصب شده استفاده نمائید.
  • · جهت استفاده از امکاناتی نظیرحمام، تلویزیون، تلفن، سجاده ومهر نماز، سنگ تیمم و...ازپرسنل بخش راهنمایی بخواهید.
  • · براي تغيير وضعيت تخت خود از پرستار بخش كمك بگيريد.
  • · ازتجمع درراهروهای بخش یا اتاق سایربیماران خودداری کنید بدون اطلاع مسئول بخش وبدون همراه به هیچ عنوان از بخش خارج نشوید.
  • · ازنگهداری لوازم گرانقیمت وغیرضروری مانند: زیورآلات،پول نقد،دسته چک،تلفن همراه ولباسهای شخصی اضافه دربخش جداً خودداری فرمائید.
   • · توجه داشته باشید پرسنل بخش هیچ مسئولیتی درقبال وسایل شخصی گرانقيمت شماازقبیل(دندان مصنوعی-عینک- سمعک و...)ندارند.لطفاً درحفظ ونگهداری آنها دقت فرمائید.
 • · جهت دریافت مطالب و جزوات آموزشی از پرسنل کمک بگیرید.
 • · جهت تماس تلفنی با شماره های شهری در تهران ابتدا شماره صفر (0) را شماره گیری نمائید و از مرکز تلفن خط آزاد درخواست نمائید.

بیمار گرامی: دستبند حاوی مشخصات که به دست شما بسته شده است در تمام طول مدت بستری باید به دست شما بسته باشد.وتحت هیچ شرایطی تا زمان ترخیص خارج نشود.

 • · درصورت نیاز به ارتباط با پزشک معالج خود با پرستار بخش هماهنگی نمائید.

 

به منظوررعایت ضوابط این بیمارستان و پرهیز از بروز مشکلات بعدی خواهشمند است توصیه های زیر را به دقت مطالعه و رعایت نمائید.

 • § ساعات ملاقاتهمه روزه ازساعت 2الی4 بعداز ظهر می باشد لطفاً پس از پایان ساعت مقرر، بخش را ترک نمائید.
  • § غیر از ساعات تعیین شده ، تقاضای ملاقات نفرمائید
  • § از آوردن اطفال با سن کمتر از 12 سال خودداری فرمائید

 

 • § ازآوردن گلهای طبیعی و معطر به بخش جداً خودداری فرمائید.
 • § با توجه به تراکم ملاقات کنندگان درساعت ملاقات حتی المقدور برای طبقات نزدیک تراز راه پلۀ کنارآسانسوراستفاده نمائیدتا امکان استفاده از آسانسور برای افراد مسن و ناتوان فراهم شود.
 • § درمدت زمان حضوردربیمارستان ضمن دقت به تابلوهای راهنما با نیروهای انتظامات، اپراتور اسانسور و ... همکاری نمائید.
 • § جهت اطلاع وضعیت بیمار خود می توانید از ساعت                   9 الي11صبح تماس بگیرید. جهت حفظ آرامش بیمار خود و سایر بیماران از تماس خارج از ساعت اعلام شده خودداری نمائید.
 • § درمحیط بیمارستان و بخصوص بخشهای بستری،ازبلند صحبت کردن، خندیدن و جابه جا کردن وسایل با صدای بلند خودداری نمائید.
 • § به منظور رعایت بهداشت و کاهش احتمال آلودگی از بوسیدن و نشستن بر روی تخت وی و نیز از گذاشتن وسایل اضافی بر روی تخت و کمد کنار تخت بیمارجلوگیری نمائید.
 • § ازپرداخت هر گونه وجه نقد به پرسنل بیمارستان ( اعم از خدمات، انتظامات و...) اکیداً خودداری نمائید.
 • § درصورت نیاز به وجود همراه،  با تائید سرپرستاربخش و هماهنگی واحد ترخیص، یکنفر می تواند به عنوان همراه در کنار بیمار بماند.
 • § ترخیص بیمار زمانی انجام می شود که دستور ترخیص توسط پزشک معالج به صورت کتبی در پرونده نوشته شده باشد.

جهت ترخیص بیمارخود ضمن هماهنگی با مسئول بخش در ساعت تعیین شده (معمولاً بعد از ساعت 10صبح) به واحد ترخیص واقع درطبقه چهارم مراجعه نمائید.

 • § کشیدن سیگار داخل بخش ومحوطه بیمارستان اکیداً ممنوع است.
 • § ازعکسبرداری و فیلمبرداری ازمحوطه و بخشهای بیمارستان جداً خودداری کنید
 • § درصورت داشتن پیشنهاد وانتقاد شکایات به واحد پاسخگویی واقع دردفتر پرستاری مراجعه نمائید و یا نظرو پیشنهاد خود را در صندوق پیشنهادات درطبقه همکف بیندازید.
 • § تلفن پاسخگویی به  پیشنهادات و شکایات در این بیمارستان 282 می باشد.

بهبودی هرچه سریع تر بیماران را از خداوند متعال خواستاریم