منواصلی

نحوه دسترسي :

آدرس و كد پستي : تهران خیابان آذربایجان تقاطع خیابان رودکی بیمارستان اقبال        کد پستی : 1345836455

تلفن:  6-66832765     66832495

ایمیل : info@eghbalhospital.com