منواصلی

     لازم به ذكر است كه دريافت وجه نقدي از مراجعه كنندگان به دلايل زير مي باشد :

    1-درصد فرانشيز در معرفي نامه سازمان طرف قرارداد  تهيه شده باشد.

    2-سقف تعهد بيمه اعلام شده در برگ معرفي نامه سازمان طرف قرار داد صد در صد

     3-موارد خارج از تعهد و توافق شده با سازمان هاي طرف قرارداد وجود داشته باشد.