منواصلی

قیمت عمل های شایع بیمارستان اقبال -97

 

ردیف  عمل جراحی    مبلغ پرداختی بیمار (ريال)   
نرخ آزاد  نرخ با تأمین و خدمات   نرخ ارتش 
1 زایمان طرح ویژه   23.000.000   13.000.000 رایگان 
2 زایمان   40.000.000  30.000.000  7.000.000 
3 زایمان بدون درد   46.000.000  33.000.000  8.000.000 
4 سزارین   48.000.000  39.000.000 11.000.000 
5 هیسترکتومی توتال   55.000.000  45.000.000  12.000.000 
6 کورتاژ تشخیصی   18.000.000  13.000.000 3.000.000 
7 کورتاژ تخلیه ای (کمتر از 12 هفته)  20.000.000  14.000.000  3.000.000
8 کورتاژ تخلیه ای (بالاتر از 12 هفته)  22.000.000  17.000.000  4.000.000 
9 کیست تخمدان   36.000.000  29.000.000   8.000.000
10 میومکتومی   41.000.000  31.000.000   9.000.000
11  اپی ریپر   40.000.000  30.000.000  8.000.000 
12  کیست بارتولن   16.000.000  13.000.000  3.000.000 
13  لاپاراسکوپی کیسه صفرا   58.000.000  45.000.000  18.000.000 
14  شیرودکا   16.000.000  12.000.000  3.000.000 
15  هیستروتومی شکمی   45.000.000  38.000.000  3.000.000 
16  حاملگی خارج از رحم   40.000.000  35.000.000  12.000.000 
17  سپتوپلاستی   25.000.000  20.000.000  11.000.000 
18  پروستات   50.000.000  37.000.000  13.000.000 
19  آپاندکتومی   33.000.000 

27.000.000 

9.000.000 
20  هموروئید   16.000.000  13.000.000  6.000.000 
21  لوزه و لوزه سوم   24.000.000 

 19.000.000

6.500.000 
22  توده پستان   16.000.000  13.000.000  6.000.000 

* هزینه ها با یک شب اتاق عمومی می باشد .

*هزینه ها به صورت تقریبی بوده و در موارد خاص قابل تغییر می باشد.

*نرخ با تامین و خدمات ، ما به التفاوت کسر تعرفه تأمین اجتماعی و خدمات درمانی از نرخ آزاد بیمارستان است .