منواصلی

 

كميته هاي بيمارستان

كميته هاي فعال بيمارستان كه بر اساس استانداردهاي اعتبار بخشي تعیین شده اند عبارتند از :

1-کمیته های اعتبار بخشی

                            الف-  کمیته بهبود کیفیت

                            ب - کمیته دارو درمان و تجهیزات پزشکی 

                            پ-کمیته اخلاق پزشکی

                            ج-کمیته مدیریت اطلاعات سلامت و فناوری اطلاعات 

                            ح-کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

                            د-کمیته ایمنی مادر و نوزاد  - ترویج زایمان طبیعی 

                                                                 کمیته ترویج تغذیه با شیر مادر 

                            ر-کمیته بهداشت محیط

                            ز-کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

                            م-کمیته مرگ و میر و عوارض آسیب شناسی و نسوج

                                                              کمیته مرگ و میر کودکان بین 59-1 ماه

                                                              کمیته مرگ و میر مادران

                                                              کمیته مرگ پری ناتال

                                                              کمیته احیاء نوزاد

                            ن-کمیته طب انتقال خون

                            ه-کمیته اورژانس

                                                             کمیته تریاژ و تعیین  و تکلیف بیماران

                            ی-کمیته بحران و بلایا

                             

2-کمیته های فعال

                            کمیته استخدامی

                           کمیته مدیریت خطر

                           کمیته مدیریت اجرایی