منواصلی

 

رؤسا ، مديران بيمارستان

مديران اجرایی

1-دكتر محمد مهدي شجري                          مدير عامل

2-دكتر هوشنگ بني محمدي                        مسئول فني

3-دكتر ناهيد محتشم                                   مدير داخلي

4-فرشته اخگر                                         مدير پرستاري

5-جواد خوردار                                            مدير مالي

6-محمدرضا باقري                                       مدير اداري

 

رؤساي بخش هاي باليني و پاراكلينيكي بيمارستان :

1-دكتر ابوالفضل فرجادی                           بخش نوزدان و NICU ( مراقبت های ویژه نوزادان )

2-دكتر نادعلی                                         بخش جراحي

3-دكتر سيد علي حسيني                          بخش جراحي زنان و بلوك زايمان

4-دكتر عادل جوهري مقدم                        بخش CCU

5-دكتر حميد شفيعي نيا                            بخش اورژانس

 6-دكتر محمد حافظي                               اتاق عمل و بيهوشي

 

روسای بخش های پاراکلینیک :

1-دکتر حاجیلویی                                    داروخانه

2-دكتر مرجان نيرومند                             راديولوژي

3-دكتر پیمان گودرزی                              آزمايشگاه 

4-آقای پرآور                                         فیزیوتراپی