منواصلی

رسالت بيمارستان

بيمارستان اقبال ، بيمارستاني است خصوصي – درماني كه نسبت به ارائه خدمات درماني جامع و با كيفيت جهت حفظ و ارتقاي سلامت آحاد جامعه متعهد است .

ارزش های بیمارستان اقبال :

بیمار محوری

ارتقای مستمر کیفیت

رعایت اصول اخلاقی

عدالت

پاسخگویی

دور نمای بیمارستان:

بیمارستان اقبال ، بیمارستانی معتبر ، پیشرو در کیفیت خدمات