امور اداری و کارگزینی

سرپرست امور اداری: محمدرضا باقري مجد آبادي

مسول کارگزینی: فخر السادات مرتضوي

این واحد که در طبقه چهارم بیمارستان واقع می باشد در حال حاضر با نظارت وسرپرستی قسمتهای خدمات اداری از قبیل دبیرخانه،رسیدگی به حضور وغیاب، ، کارگزینی، بایگانی اداری، و... حسب مورد  به ارائه خدمات می پردازد:

تلفن تماس کارگزینی : داخلي  223

امور اداری : داخلی 214