طي ساليان اخير متوليان نظام سلامت در كشورهاي مختلف جهان به منظور افزايش كيفيت و ايمني خدمات درماني و مديريت بهينه آنها ، روش هاي متعددي را بكار گرفته اند كه در يك نگاه كلي مي توان آنها را در دو گروه اصلي مورد بررسي قرار داد:

1-   مدل هايي كه با ارزيابي خارج سازماني مبتني بر كيفيت ، تعهد سازمان را به ارتقاي كيفيت افزايش مي دهند كه همان اعتبار بخشي است .

2-   شيوه هايي كه به مديريت كيفيت در سازمان كمك مي كننند كه همان حاكميت باليني است .

اعتبار بخشي و حاكميت باليني از جايگاه ويژه اي در بخش سلامت برخوردار هستند چرا كه توسط صاحب نظران عرصه سلامت و بر اساس نيازهاي خاص اين بخش طراحي شده اند و از اين رو به مقوله ايمني و بيمار محوري در كنار ارتقاي كيفيت خدمات ، توجه ويژه اي داشته و هر دو به تعهد سازمان واحدهاي استانداردهاي عالي خدمت تآكيد مي كنند .

مدل اعتبار بخشي به عنوان يكي از معتبرترين مدل هاي ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني با برخورداري از مقبوليت جهاني روز افزون در بخش سلامت ، هماهنگ با ساير اولويت هاي وزارت بهداشت ،  درمان و آموزش پزشكي همچون حاكميت باليني ، ايمني بيمار و منشور حقوق بيمار ، راهي نو جهت كسب اطمينان از عملكرد سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سلامت را فراسوي دست اندركاران دوره قرار داده است و اجراي آن براي بيمارستان الزامي است . به عبارت ديگر ، اعتبار بخشي به منظور ايجاد اعتماد عمومي از وجود و اجراي فرآيندهاي مبتني بر استاندارد و در نظر گرفتن پيامدهاي سلامت به عنوان يك ابزار سيستماتيك و هدفمند ، جهت تأمين ايمني بيمار ، همراهان و كاركنان و بهبود مستمر كيفيت تمام خدمات قابل ارائه در بيمارستان ، مديران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وظايف خطير خود در حوزه مراقبتي ياري مي نمايد.

از اين رو بيمارستان اقبال با بهره گيري هماهنگ و همزمان از هر دو مدل مذكور، سعي دارد تا از يك سو به توانمندي سازمان جهت ارائه خدمات ايمني ، كيفي مبتني بر شواهد علمي روز و شرايط بومي كشور بيفزايد و از

طرف ديگر از طريق همكاري با ارزيابي هاي خارج سازماني بر اساس استانداردهاي شفاف و همسو ، بر تعهد و پاسخگويي مذكور تأكيد مي نمايد.

در راستاي استقرار استانداردهاي نظام اعتبار بخشي از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، سنجه هاي اعتبار بخشي به تفكيك براي تمامي واحدهاي بيمارستان ابلاغ گرديده است كه كليات مشترك آنها به شرح زير مي باشد :

 • § برنامه استراتژيك
 • § مسئول بخش / واحد
 • § پرونده پرسنلي
 • § ليست كاركنان
 • § دوره توجيهي
 • § آزمون صلاحيت و توانمندي كاركنان
 • § آموزش و توانمند سازي كاركنان
 • § كتابچه ايمني و سلامت شغلي و بهداشت محيط
 • § خط مشي و روش ها
 • § مستندات
 • § امكانات و ملزومات
 • § بهبود كيفيت
 • § جمع آوري و تحليل داده ها

لازم به ذكر است كه بيمارستان اقبال 4 كتابچه اعتباربخشي را كه شامل كتابچه ي توجيهي بدو ورود ، كتابچه خط مشي و روش ها ،كتابچه ايمني و سلامت شغلي و بهداشت محيط و كتابچه فارماكوپه را تدوين نموده است .

اميد است با ياري خداوند متعال و با اهتمام مسئولين محترم در زمينه اجراي استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستان كه كوتاه ترين زمان ممكن موجبات ارتقاي سطح كيفي و اعتبار بخشي و ايمني خدمات سلامت در بيمارستان اقبال فراهم آيد.