آزمایشگاه

مسول فنی : دكتر قاسم زاده 

سوپروایزر : معصومه فدايي

آزمایشگاه بيمارستان اقبال به صورت شبانه روزی در سه شیفت صبح، عصر و شب آماده خدمات رسانی می باشد. این واحد در طبقه منفی یک بیمارستان واقع می باشد.

ساعات كاري : همه روزه به صورت شبانه روزي مي باشد .

نوع پذيرش : پذيرش داخلي ( بستري) ، سرپايي ( حضوري) و تلفني بعد از مراجعه مي باشد.

طرف قرارداد با بيمه هاي : تأمين اجتماعي / خدمات درماني/ ساير اقشار/ خويش فرما/ ارتش/بانك صادرات / ملت / تجارت / سپه / مركزي/ كشاورزي / شهرداري / نفت كش ايران/ بيمه ايران / بيمه نيرو ايران

شماره تماس : داخلي 119-120