هيئت مديره بيمارستان

 

آقای حسین زارعی                       رئیس هیئت مدیره 

دكتر محمد مهدی شجری               عضو هیئت مدیره و مدیر عامل بیمارستان 

دكتر اسكندر تيموريان                    عضو هیئت مدیره 

دكتر ابوالفضل فرجادی                    عضو هیئت مدیره 

دکتر مهدی تفضلی                               عضو هیئت مدیره